Kensei Dojo

Shodokan lineage of Goju ryu


Kanryo Higaonna
|
Choyun Miyagi
|
Seiko Higa
|
Seikichi Higa
|
Choyu Kiyuna